Toggle navigation

Medicom là một hệ thống báo gọi y tá hoàn toàn sử dụng công nghệ điện tử và phần mềm để cung cấp các loại cuộc gọi dễ hiểu & linh hoạt, các báo động với các lựa chọn hiển thị đảm bảo cung cấp các đáp ứng kịp thời của y tá đối với cuộc gọi của bệnh nhân